Giới thiệu về chúng tôi

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh đã bàn giao chức năng quản lý nhà nước đối với 03 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp từ ngành Giáo dục và Đào tạo sang cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hộI; ban hành các quyết định đổi tên, sáp nhập Trung tâm dạy nghề - hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Hà Tĩnh vào Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh, sáp nhập Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Hồng Lĩnh vào Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh.

Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã giảm từ 31 cơ sở (năm 2015) đến nay còn 24; cụ thể như sau:

- Theo loại hình trường: Gồm 04 trường cao đẳng (với 05 cơ sở đào tạo); 05 trường trung cấp (với 06 cơ sở đào tạo); 04 trung tâm dạy nghề; 10 Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện và 01 phân hiệu của Trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương.

 - Theo loại hình sở hữu: Gồm 02 đơn vị công lập trực thuộc Trung ương, chiếm 8,3%; 06 đơn vị công lập trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành, chiếm 25%; 10 đơn vị công lập trực thuộc UBND cấp huyện, chiếm 41,7%; 02 đơn vị công lập trực thuộc các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh, chiếm 8,3%; 02 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, chiếm 8,3% và 02 đơn vị tư thục, chiếm 8,3%.

- Theo lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo: Gồm 02 đơn vị đào tạo các nhóm ngành thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và y tế; 02 đơn vị đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; 03 đơn vị đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ; 03 đơn vị đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp; 02 đơn vị đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ; 02 đơn vị đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực Thương mại - dịch vụ và nông - lâm - ngư nghiệp; 10 đơn vị đào tạo trên cả 3 lĩnh vực; trong đó có 01 đơn vị chỉ thực hiện đào tạo chuyên biệt cho người khuyết tật.

Thực hiện Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 1011-CTr/TU; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập Trường trung cấp, Trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Theo đó, đến năm 2020 thực hiện việc sáp nhập các Trường trung cấp vào Trường cao đẳng, giai đoạn tiếp theo tiếp tục sáp nhập các trường cao đẳng, đến năm 2025 về cơ bản chỉ còn một đầu mối (một trường cao đẳng) trực thuộc UBND tỉnh.

Hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển mới gần 20.000 lượt người theo các cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Tỷ lệ học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm thu nhập ổn định trung bình 80%, trong đó có một số ngành nghề số học sinh, sinh viên tôt nghiệp không đủ cung cấp cho thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động kết nối với doanh nghiệp, đơn vị cung ứng lao động nước ngoài để giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.